ŠTATÚT

MAGIO PLÁŽ 2018


Článok I
MAGIO Pláž 2018

I.1 MAGIO Pláž 2018 je názov pre dlhodobé prevádzkovanie spoločensko-rekreačného
komplexu nachádzajúceho sa na Tyršovom nábreží v Bratislave (ďalej len „Pláž“). Pláž sa
nachádza na verejnom priestranstve. Aj napriek uvedenému však Pláž (komplex
poskytovaných služieb a ich materiálno technického zabezpečenia) má charakter špecifického
súkromného zariadenia s možnosťou regulovaného prístupu a pravidlami jej využívania.
Dôsledkom charakteru Pláže je preto prípadná povinnosť jej návštevníkov akceptovať
pravidlá využitia Pláže (ďalej len „Pravidlá Pláže“) obsiahnuté v celosti v tomto štatúte.
Svojím vstupom do priestoru Pláže každý návštevník potvrdzuje, že si je vedomý existencie
Pravidiel Pláže a že sa tieto zaväzuje dodržiavať.


Článok I
Správca a prevádzkovateľ Pláže

II.1 Prevádzkovateľom pláže je spoločnosť MW PROMOTION, spol. s r.o., Komenského
2375/ 36, 960 01 Zvolen, IČO: 31 620 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 2364/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľ pri prevádzkovaní Pláže využíva plnenia aj od spolupracujúcich tretích strán
(napr. sponzori, SBS, poskytovateľ gastroservisu a podobne). Uvedené subjekty sú v rámci
svojej účasti na prevádzke Pláže oprávnené svojimi pokynmi záväzným spôsobom regulovať
správanie návštevníkov Pláže. Z hľadiska ich zodpovednosti voči návštevníkom Pláže ako aj
tretím subjektom však konajú vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a Prevádzkovateľ
za ich konanie nenesie nijakú zodpovednosť.

II.2 Pláž je prevádzkovaná v spolupráci s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy.

II.3 V rámci prevádzkovania Pláže Prevádzkovateľ menuje Správcu Pláže – fyzickú osobu
prítomnú počas prevádzky Pláže v Areáli Pláže a zabezpečujúcu a zodpovednú za bežný
každodenný chod Pláže (ďalej len „Správca Pláže“).


Článok III
Prevádzková doba Pláže, Areál Pláže

III.1 Pláž je prevádzkovaná denne od 15. júna 2018 do 2. septembra 2018 v čase od 9.00 do
22.00 hod (ďalej len „Prevádzková doba“).

III.2 Pláž sa nachádza v priestoroch Tyršovho nábrežia v Bratislava medzi divadlom Aréna
a reštauráciou Au Café. Pláž pozostáva z pieskovej plochy a z priľahlých plôch. Samotné
hranice Pláže sú vyznačené statickými vlajočkami magentovej farby umiestnenými
v zlomových bodoch hraničnej čiary Pláže, prípadne na samotnej hraničnej čiare Pláže (ďalej
len „Areál Pláže“).

III.3 V rámci Areálu Pláže je návštevníkom Pláže k dispozícii

a) hygienický servis (WC, sprchy, prezliekárne),

b) športoviská (plážový volejbal, plážový futbal, petangue),

c) požičovňa športového náradia,

d) detské ihrisko,

e) lehátka,

f) prvá pomoc,

g) gastronomický servis,

h) úschovňa vecí.

Vstup na Pláž ako aj uvedené zariadenia a služby sú návštevníkom Pláže k dispozícii
bezodplatne s výnimkou gastronomického servisu.


Článok IV
Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ Pláže:
a) vykonáva a zabezpečuje správu, údržbu a prevádzku celého Areálu Pláže (napr.
športovísk, pieskových a trávnatých plôch, lehátok, slnečníkov, spŕch, prezliekární, toaliet,
detského ihriska, odpadkových košov a pod.,
b) zabezpečuje lekársku záchrannú službu,
c) zabezpečuje strážnu službu počas celej doby prevádzky Pláže,
d) spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri dozore hygieny, ďalej s orgánmi policajného
zboru a mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku,
e) zabezpečuje informačné, oznamovacie a zákazové tabule a značenie.


V.1 Návštevníci Pláže sú povinní:
a) zdržať sa akéhokoľvek konania a činnosti, ktoré obmedzujú, ohrozujú, obťažujú alebo
rušia ostatných návštevníkov Pláže,
b) dbať na dobré mravy,
c) udržiavať poriadok, čistotu a hygienu,
d) rešpektovať Pravidlá Pláže, pokyny Prevádzkovateľa Pláže, Správcu Pláže a nimi
poverených osôb (napr. správcu športovísk, pracovníkov zdravotnej služby a príslušníkov
SBS,
f) nosiť vždy minimálne dolný diel plaviek,
g) akýkoľvek odpad vyhadzovať výlučne do odpadkových košov.

V.2 Pláž je prístupná iba v čase Prevádzkovej doby Pláže.

V.3 Vstup detí do 10 rokov je dovolený len v sprievode rodiča alebo inej dospelej osoby,
zodpovednej za konanie dieťaťa.

V.4 Vstup na Pláž je na vlastnú zodpovednosť návštevníka. Prevádzkovateľ nezodpovedá
za nijakú ujmu alebo škodu, ktorá vznikne návštevníkom Pláže počas ich pobytu na Pláži,
okrem ak by vnikla v priamom dôsledku porušenia povinnosti Prevádzkovateľa.

V.5 V Areáli Pláže je prísny zákaz držby a použitia akýchkoľvek zbraní.

V.6 Do priestorov Pláže nie je dovolený vstup osobám:
a) ktoré svojou prítomnosťou, správaním, vystupovaním, oblečením obmedzujú,
ohrozujú alebo obťažujú iných návštevníkov Pláže,
b) ktoré nedodržiavaním hygienických a zdravotných pravidiel ohrozujú, obmedzujú
alebo obťažujú svoje okolie,
c) s kožnými chorobami, otvorenými ranami resp. ľuďom so zdravotným stavom,
v dôsledku ktorého by mohli ohroziť zdravie iných návštevníkov Pláže,
d) ktoré sú pod vplyvom nadmerného množstva alkoholických nápojov, omamných alebo
psychotropných látok,
e) ktoré obťažujú alebo znepríjemňujú iným návštevníkov Pláže pobyt na Pláži.

V.7 Na pieskovú časť Pláže je zákaz vstupu s akýmkoľvek zvieraťom.

V.8 Na Pláži je zakázané
a) používať sklenené poháre, fľaše a iný sklenený inventár (s výnimkou matiek s malými
deťmi, ktoré používajú sklené dojčenské fľaše a jedlo v sklenených pohároch – výživa
a pod.),
c) fajčiť mimo vyhradených a špeciálne vyznačených zón pre fajčiarov,
d) požívať a používať omamné a psychotropné látky,
e) konzumovať alkoholické nápoje osobami mladšími ako 18 rokov alebo osobami pod
značným vplyvom týchto nápojov,
f) kúpať sa v Dunaji,
g) vstup a pohyb s akýmikoľvek motorovými vozidlami,
h) vstup s bicyklom na pieskovú časť pláže. Pri vstupe do Areálu Pláže sú návštevníci
povinní odložiť bicykle na určené miesto a tam si ich zabezpečiť zámkom alebo
podobným zabezpečením proti odcudzeniu.

V.9 V Areáli Pláže je povolené
a) konzumovať vlastné jedlo a pitie pri dodržaní maximálnej miery čistoty Areálu Pláže,
b) priniesť a používať vlastné športové náradie,
c) športovať mimo vyhradených ihrísk pre plážový volejbal, plážový futbal a petangue tak,
aby svojou činnosťou návštevníci neobmedzovali a neobťažovali iných návštevníkov
Pláže.

V.10 Prvá pomoc sa nachádza v priestore kancelárie Správcu. Prvá pomoc je pre
návštevníkov Pláže je k dispozícii počas Prevádzkovej doby Pláže.

V.11 Detské ihrisko je určené výlučne pre deti vo veku od 2 do 12 rokov a to len
v sprievode dospelej osoby.

V.12 Lehátka na Pláži sú určené na použitie pre všetkých návštevníkov Pláže bezodplatne.
Nie je dovolené a ani možné rezervovať si lehátko akýmkoľvek spôsobom. Návštevník Pláže
má právo využívať maximálne 1 lehátko.

V.13 Návštevník Pláže je povinný v prípade poškodenia majetku pláže alebo znečistenia
priestorov Pláže (či už vlastnou vinou alebo vinou iných návštevníkov pláže, prípadne vinou
dieťaťa za ktoré návštevník zodpovedá) o tomto okamžite upovedomiť Správcu pláže,
Správcu športovísk alebo SBS, ktorí prijmú opatrenia na nápravu.

V.14 V prípade, ak v dôsledku konania alebo nekonania návštevníka vznikne akákoľvek
škoda alebo ujma, zodpovednosť návštevníka sa riadi príslušnými právnymi predpismi, najmä
Občianskym zákonníkom.

V.15 V Areáli Pláže sú Návštevníkom k dispozícii športoviská na plážový volejbal, plážový
futbal a petanque. Súčasne je návštevníkom k dispozícii požičovňa športových potrieb. Tak
športoviská ako aj požičovňa športových potrieb sa riadia vlastnými pravidlami obsiahnutými
v ich štatútoch.

V.16 V prípade prianí, sťažností, otázok alebo v iných dôležitých prípadoch sa je možné
obrátiť na Správcu Pláže alebo na Prevádzkovateľa Pláže e-mailom na:
bratislava@magioplaz.sk. O všetkých otázkach týkajúcich sa prevádzkovania Pláže
s konečnou platnosťou rozhoduje na mieste Správca Pláže.

V.17 V celom Areáli Pláže sú zakázané akékoľvek komerčné, obchodné alebo promotion
aktivity bez súhlasu Prevádzkovateľa.

V.18 Prevádzkovateľ, Správca alebo nimi poverené osoby sú oprávnené kontrolovať
dodržiavanie Pravidiel Pláže. Za týmto účelom sú uvedené subjekty oprávnené vyžiadať si
k nahliadnutiu občiansky preukaz alebo iný relevantný doklad návštevníka.

V.19 V prípade nedodržania Pravidiel Pláže môže byť návštevník z Areálu Pláže vykázaný.

V.20 Na odkladanie vecí návštevníkov Pláže je zriadená úschovňa vecí. Prevádzkovateľ
neručí a ani nezodpovedá za veci uložené na inom mieste ako v úschovni vecí.

Článok V
Iné Pravidlá Pláže


VI.1 Prevádzkovateľ je oprávnený upravovať a meniť tento štatút a v ňom obsiahnuté
Pravidlá Pláže a to aj počas Doby Prevádzkovania Pláže.

VI.2 Návštevník Pláže udeľuje svojím vstupom do Areálu Pláže Prevádzkovateľovi
výslovný súhlas s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený za účelom prevádzkovania Pláže a jej
propagácie, rovnako ako aj za účelom propagácia spolupracujúcich subjektov použiť
bezplatne meno, podobu a ďalšie zložky osobnostných práv návštevníka, vyhotovovať
záznamy jeho podobizne a iné obrazové a zvukové záznamy návštevníka a ďalej ich
uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch.
Uvedený súhlas trvá aj po skončení Prevádzkovej doby Pláže.

V Bratislave, 11.6.2018
................................................
za Prevádzkovateľa
Ing. Martin Marko

Článok VI.
Záverečné ustanovenia